Control Systems Laboratory

alumni:
2016: Takuya KAWABE Mitsuharu HIRATA Kenta ENOKI
2015: Taiga KAMIJI Keisuke YAMANAKA
2014: Takaya ISHII Ryouiti MORISAWA Masaki EDAGAWA Kazushi NAKATA
2013: Yutaro OKADA Mizuki MASUDA Kohei WADA
2012: Masahiro YOSHITAKE Masato KOBAYASHI Syuhei TERASAKI
2011: Kenta TADA
Masakazu KANAGAWA Yosuke NAKAI
2010: Koichi ABIKO Keigo NISHIGAMI
Haruka SAKAI Masatoshi SHINGAI
2009: Kenta MATSUHASHI Takashi SATO Yusuke SATO
Ayumu YAMAKAWA Trinh T. KIEN
2008: Yoshihito YASUDA Hiroyuki ISHIMURA Kensaku KAMINO Yusuke KAWASHIMA
2007: Fumiya SATO
2006: Kazuhiro SHINMURA Shintaro KUROKI

Full list.

Control Systems Laboratory
Department of Mechanical Engineering
Nagaoka University of Technology
Nagaoka 940 2188, Japan.
NUT Logo

Valid HTML 4.01 Strict